Noordhollands kampioenschap 2022

Reglement NHK Reglement NHK autocross 2022    

         

REGLEMENT NOORD-HOLLANDS KAMPIOENSCHAP  AUTOCROSS.
INHOUD:       


HOOFDSTUK 1:  

         

BEPALINGEN BETREFFENDE DE DEELNEMERS

         

HOOFDSTUK 2:

         

BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG.     

         

HOOFDSTUK 3:

         

BEPALINGEN BETREFFENDE DE KEURING.

         

HOOFDSTUK 4:

         

BEPALINGEN BETREFFENDE HET CIRCUIT.

         

HOOFDSTUK 5:

         

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.

         

HOOFDSTUK 6:

         

ALGEMENE BEPALINGEN


    

      


 


HOOFDSTUK 1:           BEPALINGEN BETREFFENDE DE DEELNEMERS.


Artikel 1:


Onder een autocross wordt verstaan een snelheidswedstrijd die wordt gehouden op een permanent of semipermanent circuit of op een tijdelijk afgezette baan, met dien verstande dat het wegdek geheel onverhard dient te zijn en daarom niet van bestrating mag zijn voorzien.
Alle deelnemers/inschrijvers dienen de reglementen en voorwaarden te kennen en na te leven en dienen kennis te nemen van alle mededelingen welke gedaan worden door de organisatie en welke zo nodig op het publicatiebord vermeldt worden. Dit reglement is van toepassing op elk

evenement georganiseerd door A.C.O. / S.A.C.V. / S.A.W. dan wel evenementen georganiseerd door één of meer hierbij aangesloten organisaties.Artikel 2:


De deelnemer dient tijdens de inschrijving 18 jaar te zijn en een volledig geldig rijbewijs te kunnen (laten) overleggen. 17 jaar en een rijbewijs met begeleiding word dus niet toegestaan!

Artikel 3:


De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn monteur.

Artikel 4:


De deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen auto + afval (accu's, banden etc.). Dit dient twee uur na de cross te zijn verwijderd, anders wordt het verwijderd op kosten van de deelnemer.  

Artikel 5:


Tijdens de wedstrijd mag alleen de ingeschreven deelnemer in het door hem/haar ingeschreven voertuig starten.
Het verwisselen van deelnemers, nummerbordjes en/of voertuigen is tijdens de wedstrijd is
verboden (alle klassen). Bij constatering volgt direct diskwalificatie.
        
Artikel 6:


De deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een goedgekeurde valhelm met kinband, nekband en een 4-punts veiligheidsgordel te dragen indien niet anders aangegeven in specifiek klasse reglement ; evenals zo goed mogelijke brandvrije kleding - overall ( geen nylon kleding ). Zolang een deelnemer zich op het circuit bevindt is de deelnemer verplicht zijn helm op en zijn nekband en veiligheidsgordel om te houden.   


Artikel 7:


Tekens en/of aanduidingen van baancommissarissen en wedstrijdleiding dienen stipt te worden opgevolgd. Bij het niet naleven hiervan volgt diskwalificatie.
Het opnieuw starten na de rode vlag geschiedt op aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
Voor aanvang van elke cross dienen alle coureurs zich te melden op het middenterrein voor de
briefing van de wedstrijdleiding!

Artikel 8:

         

Als een deelnemer tijdens de wedstrijd is uitgeschakeld, dient hij zich direct op veilige wijze uit het voertuig en van het circuit te verwijderen behoudens in het geval van een vermoeden van mogelijk ernstig/zwaar letsel, maar men moet ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Indien een deelnemer zich met zijn deelnemend voertuig in een andere dan normale positie (bijv. koprol of zijkant) bevindt, is de deelnemer verplicht in zijn/haar voertuig te blijven zitten en de aanwijzingen van leden van de organisatie op te volgen.

Artikel 9:          


Als het voertuig niet aan de start kan verschijnen wegens technische problemen of andere oorzaken, dan  moet dit direct door de deelnemer in persoon aan de wedstrijd- en/of pits leiding worden gemeld.

         

Artikel 10:

         

Het is de deelnemers en monteurs verboden, voor of tijdens het evenement alcoholhoudende
dranken en/of drugs te gebruiken. De organisatie behoudt zich het recht voor dit te (laten controleren. Bij constatering dan wel een duidelijk vermoeden volgt diskwalificatie.
Bij herhaling is de deelnemer voor de rest van het seizoen uitgesloten en vervallen zijn/haar reeds behaalde wedstrijdpunten.

Artikel 11:


Deelnemers en monteurs dienen uiterlijk twee uur voor de aanvang van de wedstrijd zich te melden, tenzij anders vermeld.

         

Artikel 11a:


Beslist wordt dat de damesklasse doorgaat als er minimaal 10 dames hebben ingeschreven. Bij tekort deelname geen damesklasse en moeten/mogen de dames bij de standaardklasse mee rijden.
         

Artikel 11B:


Inschrijven voor iedere klasse is mogelijk tot de vrijdag 18:00uur voor de wedstrijd. (voor duidelijkheid neem contact op met de organisatie) Bij af bericht voor 18:00uur op de zaterdag voor de wedstrijd kan het inschrijfgeld terug gevorderd worden bij de organiserende organisatie.

         


HOOFDSTUK 2:       BEPALINGEN BETREFFENDE HET VOERTUIG  .


 


Algemeen.          Artikel 12:


Ten aanzien van alle deelnemende voertuigen is het verplicht om:

         

a .  Zich aan een technische keuring te onderwerpen; Bij keuring overall, nekband en helm mee te nemen. Keuring van de deelnemende voertuigen geschiet op de wedstrijdbaan. Deelnemers dienen uiterlijk 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd het deelnemend voertuig aan te bieden bij de keuring. Indien het deelnemend voertuig niet wordt aangeboden ter keuring uiterlijk 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd, wordt het voertuig uitgesloten van deelname.

         

b . Al het glas te verwijderen met uitzondering van de binnenspiegel;

         

c.  Alle brandbare binnenbekleding te verwijderen incl. dashboard en kachel radiateur, met


uitzondering van de bekleding van de deelnemersstoel;

         

d.  Het linker gedeelte van de voorruit evenals het linker portier te voorzien van betonmat


minimale dikte ijzer: 4 mm; voor bij het voorruitgedeelte mag men maar 15 cm afdekken met stalen


platen voor reclame;

         

e.  Te zijn voorzien van een deugdelijke- en goedwerkende vierpunts gordel bevestigd door middel


van bouten op goede stevige bevestigingspunten; breedte gordel minimaal 3’’. Gordel dient bevestigd te worden aan de rolbeugel met daarvoor geschikte ogen of beugels met minimaal m10 bouten kwaliteit 8.8 of hoger.

         

 f.  Te zijn voorzien van een deugdelijke rem- en stuurinrichting;

         

g.  Indien de accu zich niet onder de motorkap bevindt, moet deze extra met een stuk plastic en een


beugel goed worden vastgezet. Dit wordt bepaald door de keuringscommissie, de plastic kap is om


het lekken van accuzuur tegen te gaan;


         

h.  Als brandstof te gebruiken: benzine (dus geen diesel). Maximaal 15 liter in de tank tijdens de


wedstrijd. De tank ont-/beluchting dient zo gemonteerd te zijn, dat als de auto over de kop slaat


geen vloeistoffen uit de tank kunnen lopen. Door een spiraal te vormen van de slang of een keerklep


tussen de slang. alvorens de tank door de bodem van het carrosserie te laten ontluchten!

         

i.  Te zijn uitgerust met een vaste steun achter het hoofd van de deelnemer, tevens is het verplicht de stoel goed te ondersteunen achter de leuning


Behalve bij een Carbon of Polyester stoel, hierbij dient u 10cm ruimte te houden tussen de steun en de stoel. Omdat deze materialen zelf flexibel zijn en breken als ze worden tegengehouden door de steun.;
         

j.  Een extra versteviging in de linker portier aan te brengen op dijbeenhoogte van de deelnemer; ook


mag men een pijp of koker aanbrengen van links naar rechts van de kooi onder de benen van de


bestuurder evt. bevestigd aan de tunnel;

         

k . Te zijn voorzien van een zeer deugdelijk aangebrachte ijzeren rolbeugel minimaal rond 40 mm 

        

l.  Met in alle hoeken boven het hoofd en onder de voorruit versteviginghoeken. Deze rolbeugel moet


binnen de carrosserie blijven (zie tekening in het reglement); Omwille van de veiligheid mag de


rolbeugel zodanig worden aangepast dat de dijbeensteun (ook twee toegestaan aan de rechterzijde)


aan de beide zijden mag worden uitgebouwd. De rolbeugel mag niet door de deurstijl of aan de


deurstijl worden vastgemaakt.(standaardklasse);

         

m . Het startnummer: Elke deelnemer moet op het dak een nummerbord van minimaal 40cm bij


40cm hebben! Ook op het rechterportier en op de motorkap, met een duidelijke kleur en zo groot


mogelijke cijfers zichtbaar aan te brengen;

         

n.  Ontsnappingsluik op passagiersplaats is toegestaan (niet verplicht);


         

o . Tijdens de wedstrijd alle losse onderdelen (gereedschap, banden, grond etc.) uit de auto te


verwijderen;

         

p . Het is niet toegestaan om ijzeren - of stalen reclame borden boven op het voertuig te plaatsen


ook geen hoeklijnen in het achterraam;

         

q.  Bij de keuring van de rolbeugel zal de veiligheid voorop staan doch de beugel mag geen


versteviging zijn van de voor - of achterzijde van de auto;

         

r. Een sportstoel bestaande uit één deel is verplicht in iedere klasse . Dus geen enkele verstelling toegestaan.

         

s.  Inschrijving 1 auto per klasse per coureur. Dit betekent dat je met 1 auto in één klasse mag


deelnemen en niet met dezelfde auto in een andere klasse op dezelfde wedstrijddag.

         

t:  Aanpassing per 2009 aan de rolkooi (dit is geen verplichting, maar mag worden toegepast)


3e stang is toegestaan voor de “veiligheid”-tussen de middelste en voorste staander (niet verder)


deze mag niet aan de dorpel worden bevestigd, en geen verdere verbindingen met de met de


kooiconstructie hebben, moet bestaan uit één deel en mag dus niet gebogen zijn.

         

u. Het is tevens toegestaan om de gordel op een deugdelijke manier aan de rolkooi te bevestigen.


         

v. De benzine tank mag aan de rolkooi of aan de carrosserie op een deugdelijke manier worden bevestigd (niet aan beiden).


 


w. reglement superstandaard klasse is gelijk aan het geldende reglement van ACON.

         

x . reglement Vrijestandaard/verstevigde klasse is gelijk aan het geldende reglement van de NAC.

         

y : in iedere klasse zijn banden toegestaan met een profiel maximaal 1x1x1 cm. Uitgezonderd “eurocross” banden in de superstandaard en verstevigde klasse.


 


Artikel 13:


a.  Indien de deelnemer tijdens de wedstrijd met zijn voertuig over de kop gaat, dient hij zich na de


betreffende manche verplicht te melden bij de keuringscommissie voor een herkeuring van de


rolbeugel.


 


b.  Tijdens de manche te allen tijde helm, nekband en gordels om tot in de pits. Hier wordt streng op


gecontroleerd (bij constatering van het niet nakomen van deze regel volgt direct diskwalificatie voor


de wedstrijddag)


     
 


 


HOOFDSTUK 3:         BEPALINGEN BETREFFENDE DE KEURING.


 


Artikel 18:


 


Indien er vermoeden bestaat dat de motorinhoud de toegestane cilinderinhoud te boven gaat of dan


wel er vermoeden bestaat dat op andere wijze met het voertuig het reglement is overtreden, dan


heeft de organisatie het recht om de crossauto voor, tijdens of na afloop van de wedstrijd te


controleren (mobiele vermogensbank) of te verzegelen en direct dan wel op de dag na de cross bij


een garagebedrijf af te (laten) leveren, teneinde de crossauto aan een nadere keuring te


onderwerpen (rollerbank, uitliteren enz.) Bij een eventuele (her)keuring is alleen de coureur


aanwezig. Toeschouwers worden niet toegelaten. Bij controle op de vermogenstestbank mag het


vermogen en het koppel van de crossauto aan de wielen maximaal 85 % van het opgegeven


vermogen of koppel aan de krukas bedragen. TEVENS ZAL ER OOK AFKEURING PLAATSVINDEN ALS BIJ


DE HERKEURING BLIJKT DAT HET MOTORVERMOGEN MET EEN MAXIMUM VAN 25% ONDER HET


MAX. VERMOGEN LIGT.


De keuringscommissie ontleent zich het recht om de afstelling van de motor te wijzigen. Indien het


maximaal toelaatbare vermogen aan de wielen wordt overschreden. Volgt onherroepelijke


diskwalificatie voor 2 wedstrijden en de wedstrijddag, eventueel doortellend in het nieuwe seizoen.


De diskwalificatie geldt: voor de coureur en in alle klassen. De uitslag van de keuring is bindend en


wordt nooit herroepen. Dit geldt voor alle klassen en tevens worden alle behaalde punten in het


kampioenschap nietig verklaard. De auto MOET leeg en zonder motorkap afgeleverd worden bij de herkeuring !


 


Artikel 19:


Als de keuringscommissie bij controle op een vermogensbank bij de standaard klasse geen standaard


motorlijn curve kan zien op het beeldscherm, of een begrenzer hoort volgt direct diskwalificatie voor


3 wedstrijden en worden alle behaalde punten in het kampioenschap nietig verklaard.


 


Artikel 20:


Bij herkeuring op de rollenbank wordt er met standaard wegbanden gerold, dit zijn gewone


standaard zomer banden verkrijgbaar bij ieder garage bedrijf, andere banden zijn dan niet


toegestaan.


 


Artikel 21:


Indien er een vermoeden bestaat dat de standaard motor niet “standaard” is heeft de


keuringscommissie het recht om motoren uit elkaar te halen om deze nader te bekijken, bij


weigering volgt direct diskwalificatie voor 3 wedstrijden. Kosten zijn geheel voor de


deelnemende coureur, blijkt de motor standaard te wezen krijgt de deelnemer de koppakking en


kopbouten vergoed en verder niets.


 


Artikel 22:


Na de finish van de standaardfinale mogen de crossauto's de baan niet verlaten alvorens de


aanwijzing tot herkeuring heeft plaatsgevonden. De winnaar en enkele andere finalisten kunnen


worden aangewezen voor een controle op de vermogensbank. Bij weigering van extra keuring of


onklaar maken van het voertuig volgt direct DISKWALIFICATIE voor 3 wedstrijden.


 


Artikel 23:


Bij constatering van overtreding van de reglementen voor de aanvang van de autocross zal


diskwalificatie voor de wedstrijddag plaatsvinden.


 


Artikel 24:


Indien tijdens of bij herkeuring blijkt dat de reglementen zijn overtreden dan volgt alsnog


diskwalificatie voor de wedstrijddag + 2 wedstrijden en worden alle behaalde punten in het


kampioenschap nietig verklaard.  Het premie - en/of prijzengeld zal niet worden uitgekeerd c.q.


worden teruggevorderd.


Schade ontstaan aan het voertuig tijdens de herkeuring kan niet worden verhaald op de


keuringscommissie en/of organisatie.


 


Artikel 25:


De keuring evenals technisch wijzigingen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de


keuringscommissie, deze zijn bindend en worden niet herroepen;


 


Artikel 26:


Op verzoek van de wedstrijdleiding, is de coureur te allen tijde verplicht zijn voertuig aan een nadere


controle of keuring te laten onderwerpen, als daar naar de mening van de organisatie aanleiding toe


zou zijn. Bij weigering volgt onmiddellijke diskwalificatie.


Wanneer bij deze controle blijkt of dat enig vermoeden is dat met het voertuig niet conform de


regels werd gereden, dan wordt de deelnemer alsnog gediskwalificeerd.


 


Artikel 26.B:Moedwillig inrijden op mede coureurs, in teamverband rijden en ander onsportief rijgedrag zal worden bestraft met directe diskwalificatie. De duur van de straf is te bepalen door de organisatie.

 


Voor informatie is de keuringscommissie bereikbaar. Het telefoonnummer waaronder de


keuringscommissie bereikbaar is kunt u opvragen bij één van de NHK organisaties.


 


 
 


 


HOOFDSTUK 4:    BEPALINGEN BETREFFENDE HET CIRCUIT .


 


Artikel 27:


Het rijden in de pits, het naar de start of vanaf de finish naar de pits, dient te allen tijde stapvoets te gebeuren. Wordt er te hard gereden en dit word gezien door de Organisatie of Keuringscommissie, volgt direct diskwalificatie voor de wedstrijddag. Deze beslissing is bindend en wordt niet herroepen. Dit geldt voor alle cross - klassen.


 


Artikel 28:


De opstelling van de deelnemers aan de start geschiedt namens de jury wedstrijdleiding door de pitsleiding. Alle deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de pitsleiding op de startplaats


nauwkeurig te volgen.


 


 Artikel 29:


Na één valse start wordt betreffende coureur bij herstart achteraan opgesteld, bij een tweede valse start volgt onmiddellijk diskwalificatie.


 


Artikel 30:


Een manche is beëindigd als een deelnemer wordt afgevlagd door de zwart-wit geblokte vlag. Na deze vlag dient er nog  1 ronde stapvoets te worden doorgereden.


 


Artikel 31:


Het is de deelnemers niet toegestaan tegen de aangegeven rijrichting in te rijden en passeren onmogelijk te maken door koppelvorming of zigzag te gaan rijden. De wedstrijdleiding kan in een dergelijk geval de betreffende deelnemer(s) te allen tijde van verdere deelname aan de wedstrijd uitsluiten. Dit alles behoudens verschoonbare gevallen ter beoordeling van de organisatie.


 


Artikel 32:


Het is de deelnemer en/of monteur verboden tijdens de wedstrijd of tijdens rode vlag situaties op het circuit storingen aan het voertuig te verhelpen.


 


Artikel 33:


Wanneer een voertuig door de afzetting heen buiten het circuit komt mag c.q. moet de deelnemer, mits op veilige wijze, weer in het circuit komen rijden zonder de te volgen baan af te snijden.


 


Artikel 34:


Als een deelnemer met zijn voertuig met 4 wielen in de binnenbaan terecht komt dan moet hij de race direct beëindigen en wordt men vanaf die plaats in de rangschikking opgenomen. Het is verboden om de baan weer op te gaan.


 


Artikel 35:


Het is de deelnemer met zijn voertuig verboden de wedstrijd te vervolgen zonder linker voor -portier en/of motorkap.


 


Artikel 36:


Pits


a- De toegewezen plaats dient men tijdens de gehele wedstrijd te behouden.


 


b- Van een defect voertuig dient de deelnemer ervoor te zorgen dat het voertuig op de toegewezen plaats komt te staan.


 


Artikel 37:


Vlagsignalen


 


a- zwart-wit vlag : zowel start als finish vlag;


b- gele vlag : snelheid verminderen; gevaarlijke situatie;


c- rode vlag : levensgevaarlijke situatie, direct stoppen, niet passeren;


d- zwarte vlag : betreffende deelnemer stoppen en baan verlaten;


e- gele en rode vlag: door eerste baancommissaris, stoppen valse start.


 


Artikel 38:


Moedwillig doorrijden nadat de rode vlag gevallen is houdt in: DISKWALIFICATIE VOOR DE WEDSTRIJD DAG.


 


       
  


 


 


HOOFDSTUK 5:     AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


 


 


Artikel 39:


De deelnemer van wie het deelnemende voertuig of onderdeel van het deelnemende voertuig, al dan niet naar aanleiding van een protest, een technisch onderzoek, een keuring dan wel herkeuring moet ondergaan, kan geen enkele soort kosten en/of schadevergoeding vorderen van de organisatie, de promotor, de bestuursleden, de keurder (keuringscommissie)medewerkers en vrijwilligers van de organisatie en evenmin van de partij die een protest heeft ingediend. 


Artikel 40:


Noch de organisatie, de promotor, de bestuursleden, de keurder, dan wel keuringscommissie, medewerkers en vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor enige schade of gevolgen in verband met een keuring ontstaan.


Artikel 41:


De organisatie, het bestuur, medewerkers, de promotor en de terreineigenaar zijn ten opzichte van de inschrijvers en deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden en/of andere personen niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect op welke wijze dan ook geleden en eventueel ontstaan uit of bij deelneming aan evenementen van de organisatie, voorafgaand, tijdens, na en/of gedurende wedstrijd of training. Deelname aan de autocross geschiedt dan ook geheel voor eigen risico.

Artikel 42:


Vrijwaring:          


Alvorens de deelnemers aan een wedstrijd kunnen deelnemen, moeten zij de zogenaamde aansprakelijkheidsclausule tekenen. Deze clausule is opgenomen op het inschrijfformulier. De tekst hiervan luidt als volgt: ‘De deelnemer dan wel inschrijver is zich bewust van het feit dat deelneming aan races/evenementen van de organisatie zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen, en/of goederen van derden, risico’s voor schade –daaronder begrepen letselschade, zaakschade en gevolgschade- inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De organisatie, haar bestuursleden, medewerkers, terreinbeheerders, promotors en vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer dan wel inschrijver in verband met deelneming aan races lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie. De deelnemer/inschrijver verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier in het bezit te zijn gesteld van het


reglement.’ De deelnemer/inschrijver die de clausule niet voor akkoord tekent wordt niet tot de wedstrijd toegelaten.


 


Artikel 43:


Verzekeringsparagraaf:


Door de organisatie is een evenementenverzekering afgesloten met een aansprakelijkheids- en een ongevallendekking.

Artikel 44:          


Non contribution clause:


Alle schade die onder enige andere verzekering is gedekt of zou zijn gedekt indien voornoemde verzekering niet zou hebben bestaan is uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.


 


Artikel 45:


Op alle inschrijvingen dan wel deelnames is Nederlands Recht van toepassing.


     


 
   


 


HOOFDSTUK 6:    ALGEMENE BEPALINGEN


 


Artikel 46:


Het is verboden met het voertuig op eigen kracht op de openbare weg te rijden.


 


Artikel 47:


Het bestuur behoudt zich het recht voor de politie in te schakelen als een voertuig rijdend op de openbare weg wordt gesignaleerd, evenals deze deelnemer en voertuig volledig van deelname uit te


sluiten.


 


Artikel 48:


Als een coureur om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd vervalt zijn inschrijfgeld en de door de organisatie beschikbare gestelde prijzen en /of premies aan de organisatie. Tevens zullen de


eventueel verworven wedstrijdpunten vervallen. Men kan naar gelang de zwaarte van de overtreding voor een rit, of voor een of meer wedstrijden worden uitgesloten, het één en ander ter beoordeling van de organisatie.


 


Artikel 49:


Wanneer een deelnemer/inschrijver weigert mee te werken aan een keuring dan wel technische (na) controle wordt de deelnemer gediskwalificeerd .


 


Artikel 50:


Het rijden in teamverband kan niet worden getolereerd. De wedstrijdleiding zal erop toezien dat iedere coureur op sportieve wijze zal deelnemen aan de wedstrijden. Het zogenaamd afhouden van voertuigen om een ander dan hijzelf te bevoordelen zal worden gestraft met de zwarte vlag.


 


Artikel 51:


Het is de deelnemer verplicht om afval en/of auto-onderdelen in de daarvoor bestemde container(s) te deponeren.


 


Artikel 52:


Het bestuur behoudt zich het recht voor, om wat voor reden dan ook het evenement naar een later tijdstip te verplaatsen.


 


Artikel 53:


De keuring als mede technische wijzigingen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de keuringscommissie, deze zijn bindend en worden niet herroepen.


 


Artikel 54 :


Alle deelnemers aan de autocross moeten bij aanmelding een inschrijfformulier met opgestelde bepalingen invullen en ondertekenen (bij online-inschrijving geschiedt de ondertekening door het invullen van het hiervoor bepaalde vak). Met de ondertekening van het inschrijfformulier, dan wel


aanmelding via online-inschrijving verklaart inschrijver/deelnemer zich akkoord met het onderhavige reglement.


 


Artikel 55:


De organisatie is op de dag van de wedstrijd verzekerd tegen risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, doch uitgesloten ten opzichte van andere deelnemers. Alle deelnemers rijden mee op eigen risico.


 


Artikel 56:


Het onnodig rijden op het circuit na afloop van de wedstrijddag kan alsnog tot diskwalificatie leiden.


 


Artikel 57:


In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding, waarbij hun uitspraken bindend zijn.


 


Artikel 58:


Tegen beslissingen van de organisatie, wedstrijdleiding, keuring en jury kan niet worden geprotesteerd voor, tijdens en na de autocross.


 


Artikel 59:


Tegen bedreigingen geuit tegen de organisatie, jury, medewerkers, vrijwilligers en/of keuringscommissie zal streng worden opgetreden. Dit geldt voor de coureur en zijn aanhang.


 


Artikel 60:


Het gebruik van crossbrommers en motoren op het terrein of parkeerterrein zijn verboden.


 


Artikel 61:


Het bestuur van de organisatie hebben te allen tijde de mogelijkheid om op basis van gegronde redenen crossers, monteurs en/of publiek te verwijderen en/of te weigeren om te rijden of aanwezig te zijn op de dag van de cross. Indien overleg vooraf met het bestuur van de organisatie redelijkerwijs niet mogelijk is, moet zo snel mogelijk achteraf overleg plaatsvinden en kan de beslissing met terugwerkende kracht door het bestuur bekrachtigd worden.


 


Artikel 62:


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of eventuele wijzigingen noodzakelijk zijn beslist en voorziet het bestuur.


 


Artikel 63:


De reglementen kunnen tussentijds worden aangevuld/gewijzigd. Aanvullingen en/of wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang van kracht worden verklaard.


 


Artikel 64:


Aanvullingen en/of wijzigingen die in geval van overmacht tijdens, voorafgaand of na een wedstrijd uitgebracht (moeten) worden, dienen door het bestuur te worden goedgekeurd. Na goedkeuring


door het bestuur treden deze aanvullingen en/of wijzigingen met onmiddellijke ingang in werking.


 


Artikel 65:


Indien een deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in het reglement kan de deelnemer gestraft worden door middel van uitsluiting d.w.z. het vanaf dat moment niet meer mogen deelnemen aan de lopende wedstrijd met als eventueel gevolg een schorsing voor meerdere wedstrijden. Dit ter beoordeling van de organisatie waarbij aard en ernst van de overtreding in overweging genomen zal


worden.


 


Artikel 66:


Bij het ernstig schenden en herhaling van een overtreding van het reglement kan de inschrijving van een deelnemer voor het gehele seizoen worden geweigerd.


 


Artikel 67:


Indien deelnemers, medewerkers dan wel vrijwilligers aangeven zich onveilig te voelen is het aan de organisatie om maatregelen te treffen.


 


Artikel 68:


Het onderhavige reglement is mede geldend voor de competitie van aangesloten organisaties, of losgeorganiseerde cross evenementen welke georganiseerd kunnen worden door aangesloten cross


organisaties.


Artikel 69:


- Het deelnemen van een Equipe is toegestaan.


- Een equipe bestaat uit minimaal twee en maximaal drie rijders.


- Een equipe maakt gebruik van één (steeds dezelfde) auto.


- Een rijder kan zich slechts bij één equipe laten registreren bij de organisator.


- Iedere rijder van een equipe rijdt minimaal 1 keer per seizoen.


- Vanaf de eerst gereden wedstrijd dient er als equipe ingeschreven te worden.


 


- Rijdt iedere rijder van een equipe niet de minimale 1 wedstrijd per seizoen dan telt de stand van de equipe niet mee voor het kampioenschap.


 


- De equipe moet tijdens de inschrijving van de eerste wedstrijd van het betreffende seizoen de equipenaam en de samenstelling van de equipe laten registreren bij de organisatie van de eerste wedstrijd van het betreffende seizoen, waarna deze samenstelling bij de inschrijving voor de andere wedstrijden van het Noord Hollands kampioenschap niet meer kan worden gewijzigd.


 


- Per wedstrijd mag slechts één van de geregistreerde rijders van de equipe aan de wedstrijd deelnemen. Deze geregistreerde rijder geldt dan als inschrijver voor de equipe. Voorafgaande aan de wedstrijddag dient aangegeven te worden wie de rijder wordt. Het wisselen gedurende de wedstrijddag van rijder is niet toegestaan.


 


- Beslissingen van officials, zoals de wedstrijdleider, evenals de gevolgen daarvan, genomen tijdens een wedstrijd zullen per wedstrijd voor de betreffende equipe worden afgehandeld en komen op naam van zowel de equipe als de rijder te staan.


 


- Als toevoeging op alle mededelingen zoals in dit reglement  opgenomen waar rijder, deelnemer, coureur of inschrijver staat, moet ook “equipe” gelezen worden.


        

Artikel 70:


Punten telling: Alle behaalde punten tijdens de manches (ook herkansingen) tellen mee voor het kampioenschap.


Er bestaat de mogelijkheid dat er nog via het “ouderwetse” afval systeem gereden wordt. Dan tellen de voorrondes, kwartfinales, halve- en finale mee voor de punten.


De puntentelling is als volgt:


1e 20                      5e 11                      9e 7                        13e 3


2e 17                      6e 10                      10e 6                      14e 2


3e 15                      7e 9                        11e 5                      15e 1


4e 13                      8e 8                        12e 4


 


Dit geldt voor iedere manche inclusief de finale. Halve finales kunnen ook worden gereden. De indeling hiervan is vrij te bepalen door de organisatie.         

         

Het prijzengeld en bekers worden verdeeld aan de hand van de uitslag van de finale.

          
         

Voorbeeld situaties:
    
         

3x rijden + halve finale

Afvalsysteem

Afvalsysteem

3x rijden + finale

Manche 1 4e

13

Manche 1 7e

9

Manche 1 6e

10

Manche 1 4e

13

Manche 2 8e

8

Herkansing 3e

-

Kwartfinale 6e

10

Manche 2 5e

11

Manche 3 2e

17

Kwartfinale 6e

10

Halve finale 5e

11

Manche 3 2e

17

Halve finale 4e

13

Halve finale 5e

11

Finale 10e

6

Finale 4e

13

Finale 5e

11

Finale 10e

6

 

 

 

 

Totaal punten

62

Totaal punten

36

Totaal punten

37

Totaal punten

54


        
         

Ariktel 71:


In iedere klasse zijn elektronische hulpmiddelen verboden, denk aan: traction controle, ABS, communicatie, live-telemetrie etc. het eindoordeel van de keuringscommissie is bindend bij twijfel.


         

Namens de organisatie wensen wij u een sportief en succesvol autocrossseizoen 2022 toe.

         

 Citeertitel:


 

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Noord–Hollands Kampioenschap georganiseerd door de   A.C.O. / S.A.C.V. /   S.A.W.
Nieuwe reacties

20.07 | 08:19

goedemorgen,welke aantal cillinders moet je aanhouden,van de acon?(hoop ik) of van aco? liefst kom ik met 6 cillinder

05.07 | 05:51

Wanneer word Venhuizen ge-update

30.07 | 13:24

Is de stand al bijgewerkt na de Beemster-cross?

06.04 | 22:22

autocrossen van de ACO.